Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

1. Algemeen
1.1 Definities
1.2 Toepasselijkheid
1.3 Bekendmaking algemene voorwaarden
1.4 Afwijking van algemene voorwaarden

2. Informatie

3. Overeenkomsten, offertes en nadere afspraken
3.1 De overeenkomst
3.2 Afwijking van de overeenkomst
3.3 Offertes en aanbiedingen
3.4 Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering overeenkomst
3.5 Prijsverhoging
3.6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
3.7 Annulering
3.8 Overmacht

4. Betaling en incassokosten

5. Eigendom
5.1 Eigendomsvoorbehoud
5.2 Risico-overgang
5.3 Intellectuele eigendom

6. Garanties, onderzoek en reclames

7. Aansprakelijkheid, verjaringstermijn en vrijwaring
7.1 Aansprakelijkheid
7.2 Verjaringstermijn
7.3 Vrijwaring

8. Klachten, toepasselijk recht en geschillen
8.1 Klachtenregeling
8.2 Toepasselijk recht en geschillen

9. Privacy
9.1 Algemeen
9.2 Bewaren van gegevens
9.3 Gegevensverstrekking en verlening van inzage aan derden

10. Kwaliteit en veiligheid

11. Verplichtingen van de klant


UITLEG ARTIKELEN

1. Algemeen
1.1 Definities
Klant: De natuurlijke persoon die producten of diensten afneemt bij BaBease.
BaBease: Het bedrijf dat de producten en diensten levert aan klanten.
Docent Babygebaren: De persoon die bevoegd is om workshops Babygebaren te geven.
Docent Babymassage: De persoon die bevoegd is om workshops Babymassage te geven.
Babygebaren: Het geheel van gebaren dat aan baby’s en jonge kinderen wordt aangeboden, op basis van de Nederlandse Gebarentaal.
Nederlandse Gebarentaal: De officiele gebarentaal in Nederland die gebruikt wordt door doven en slechthorenden.
Babymassage: Het geheel van massagetechnieken dat wordt aangeboden aan baby’s.
Newborn fotografie: Het doen van fotoshoots bij pasgeboren baby’s.
Boeking: Het reserveren van een dienst bij BaBease door een klant.
Overeenkomst: De tussen klant en BaBease overeengekomen afspraak op papier met betrekking tot de te leveren diensten.
Intake: Een telefonisch gesprek tussen een vertegenwoordiger van BaBease en de klant waarin onder andere de aard en de omvang van de te leveren diensten besproken wordt en de wederzijdse verwachtingen.
Incident: Elk niet beoogd of onvoorzien voorval in het proces met direct op op termijn merkbare gevolgen voor de klant of de baby.
Schriftelijk: Hieronder wordt verstaan op papier, per email of digitaal.
Elektronische weg: Het overbrengen of opslaan van gegevens via internet of email.

1.2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BaBease en een klant waarop BaBease deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zo ver van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de klant en BaBease.
3. Deze algemene voorwaarden laten dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien BaBease niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BaBease in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Bekendmaking algemene voorwaarden
1. BaBease overhandigt deze algemene voorwaarden aan de klant voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst en licht deze op verzoek van de klant eventueel mondeling toe.
2a. Als de overeenkomst tot stand komt via elektronische weg dan kunnen de algemene voorwaarden via elektronische weg ter beschikking worden gesteld op een dusdanige wijze dat ze opgeslagen kunnen worden zodat ze later toegankelijk zijn.
2b. Als de overeenkomst niet via elektronische weg tot stand komt dan kunnen de algemene voorwaarden ook op vergelijkbare wijze via elektronische weg worden versterkt, echter alleen als de klant hiermee akkoord gaat.
3. De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden in te zien op de website van BaBease.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BaBease.

1.4 Afwijking van algemene voorwaarden
1. BaBease of de klant kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen tussen BaBease en de klant en de afwijking niet in het nadeel is van de klant of de baby. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BaBease en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Informatie
1. BaBease zorgt ervoor dat zij die informatie beschikbaar heeft (schriftelijk of op de website) die het voor de klant mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere aanbieders, teneinde een keuze te kunnen maken.
2. BaBease zorgt ervoor dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

3. Overeenkomsten, offertes en nadere afspraken
3.1 De overeenkomst
1. De aanmelding via email door de klant vormt het verzoek aan BaBease diensten aan de klant te leveren. BaBease accepteert de aanmelding per email waarmee de overeenkomst tot stand komt.
2. Als de klant zich telefonisch inschrijft, stuurt BaBease daarna een bevestiging per email, waarop de klant reageert per email, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
3. De klant heeft tot 7 dagen na het ontstaan van de overeenkomst het recht de overeenkomst ongedaan te maken.
4. De overeenkomst bevat in ieder geval een beschrijving van de te leveren diensten en de aard en omvang daarvan. Daarbij worden de totale kosten vermeld.

3.2 Afwijking van de overeenkomst
1. Afwijking van de overeengekomen diensten kan alleen in onderling overleg tot stand komen en dient schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Verschuivingen in de planning van diensten zijn mogelijk, maar worden altijd tijdig doorgegeven.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BaBease zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BaBease gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen BaBease bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van BaBease op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BaBease een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van BaBease zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.BaBease kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BaBease daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BaBease anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BaBease niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Voor het gewenste deel van de opdracht wordt een nieuwe offerte uitgeschreven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.4 Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering overeenkomst
1. De overeenkomst tussen BaBease en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals is vermeld op de website bij de betreffende dienst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant BaBease derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BaBease dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. BaBease heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. BaBease is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BaBease de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien BaBease gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan BaBease ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BaBease gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van BaBease die daardoor direct of indirect ontstaat.

3.5 Prijsverhoging
Indien BaBease bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is BaBease onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan BaBease toekomende bevoegdheid of een op BaBease rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij BaBease alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.BaBease is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst BaBease ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
– de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van BaBease kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is BaBease gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BaBease kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is BaBease gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BaBease op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien BaBease de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien BaBease op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BaBease, zal BaBease in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan BaBease is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de klant in rekening gebracht. BaBease zal de klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door BaBease genoemde termijn te voldoen, tenzij BaBease anders aangeeft.
6. Wanneer BaBease om redenen die niet aan de klant toe te schrijven zijn de afgesproken diensten (of een deel daarvan) annuleert zal het door de klant betaalde bedrag (of een deel daarvan) binnen twee weken gerestitueerd worden. Indien mogelijk biedt BaBease de klant een alternatief aan. Indien de klant hiervan gebruik maakt wordt het bedrag niet gerestitueerd.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BaBease vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BaBease op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3.7 Annulering
1. De workshops gaan door bij voldoende aanmeldingen (vermeld op de site). Bij onvoldoende aanmeldingen wordt in overleg met de klanten naar alternatieve data uitgeweken. Klanten zijn vrij om de workshop kosteloos te annuleren wanneer zij niet gebruik willen maken van de diensten op een andere datum. Reeds betaalde bedragen worden binnen twee weken gerestitueerd.
2. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.
3. Bij annulering van een workshop gelden de volgende regels:
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken datum wordt 80% van het bedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering in de laatste week voor de afgesproken datum wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering in de 3e en 2e week voor de afgesproken datum wordt 10% van het bedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering tot 3 weken voor de afgesproken datum worden er geen kosten in rekening gebracht.
4. Wanneer een klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip (no show) wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
5. Een klant die moet afzeggen kan kosteloos iemand anders in zijn of haar plaats aanmelden. De situatie dient hetzelfde te zijn, zodat dezelfde dienst geleverd kan worden aan de nieuwe klant volgens de gemaakte afspraak. Dit dient overlegd te worden met BaBease en BaBease dient daar vooraf toestemming voor te verlenen.
6. Indien een klant een dienst op eigen initiatief voortijdig verlaat, is geen restitutie van het betaalde bedrag mogelijk, tenzij BaBease onjuiste informatie over de dienst heeft verschaft, dan wel grove nalatigheid kan worden verweten.
7. BaBease behoudt zich het recht een klant die zich onwenselijk gedraagt, de toegang tot een dienst te ontzeggen. Hier kan gedacht worden aan (overmatig) alcoholgebruik, gebruik van drugs, ongewenste intimiteiten, respectloos gedrag naar anderen.
8. Indien een klant de (verdere) toegang tot een dienst ontzegd wordt, is geen restitutie van het betaalde bedrag mogelijk.
9. Wanneer een klant één les in een reeks mist, mag deze ingehaald worden in overleg met BaBease.

3.8 Overmacht

1. BaBease is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BaBease geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BaBease niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BaBease heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de  overeenkomst verhindert, intreedt nadat BaBease zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. BaBease kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien BaBease ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BaBease gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.4. Betaling en incassokosten
1. De klant is BaBease de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen diensten.
2. Wanneer de kosten gedekt worden door de ziektekostenverzekering, dient de klant dit bij haar verzekeringsmaatschappij terug te vorderen.
3. Voor de overeengekomen kosten van de geleverde diensten en/of producten stuurt BaBease een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de klant.
4. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BaBease aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BaBease aangegeven. BaBease is gerechtigd om periodiek te factureren.
5. BaBease stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 14 dagen een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
6. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is BaBease gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. BaBease heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8. BaBease kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BaBease kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BaBease echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Eigendom
5.1 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door BaBease in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BaBease totdat de klant alle verplichtingen uit de met BaBease gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door BaBease geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BaBease veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om BaBease daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan BaBease ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is BaBease gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de klant zich er jegens BaBease bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval BaBease zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BaBease en door BaBease aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BaBease zich bevinden en die zaken terug te nemen.

5.2 Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

5.3 Intellectuele eigendom
BaBease behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BaBease heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Garanties, onderzoek en reclames
1. De door BaBease te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. BaBease kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door BaBease verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de  garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BaBease, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar BaBease geen invloed op kan uitoefenen, daar onder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of  temperaturen) et cetera.
4. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan BaBease te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BaBease in staat is adequaat te reageren. De klant dient BaBease in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een  langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal BaBease de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van BaBease, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van  vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan BaBease te retourneren en de eigendom daarover aan BaBease te verschaffen, tenzij BaBease anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van BaBease daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.

7. Aansprakelijkheid, verjaringstermijn en vrijwaring
7.1 Aansprakelijkheid
1. Indien BaBease aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. BaBease is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BaBease is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. BaBease is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BaBease aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BaBease toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. BaBease is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien BaBease aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BaBease beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van BaBease is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BaBease of zijn leidinggevende ondergeschikten

7.2 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BaBease en de door BaBease bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant BaBease van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

7.3 Vrijwaring
1. De klant vrijwaart BaBease voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BaBease toerekenbaar is.
2. Indien BaBease uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden BaBease zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BaBease, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BaBease en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

8. Klachten, toepasselijk recht en geschillen
8.1 Klachtenregeling
1. BaBease beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij BaBease, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij BaBease volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst door de klachtencommissie afgehandeld. De termijn van 2 maanden gaat
in na ontvangst van alle voor de beoordeling benodigde documenten. De klachtencommissie laat zo spoedig mogelijk na indiening van de klacht aan de klager weten of en zo ja, welke documenten nog ontbreken. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.

8.2 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BaBease partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9. Privacy

9.1 Algemeen
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort wat daar is bepaald.

9.2 Bewaren van gegevens

1. BaBease dient gegevens over de klant in haar administratie op te nemen.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart BaBease bovenstaande gegevens en blijven deze gegevens ter beschikking van BaBease.
3. Gegevens kunnen gebruikt worden door BaBease voor toekomstige aanbiedingen naar de klant.

9.3 Gegevensverstrekking en verlening van inzage aan derden

1. BaBease verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de klant geen (inzage in) gegevens over de klant aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid kind/gezin.
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden niet verstaan diegenen die namens en/of in opdracht van BaBease betrokken zijn bij de levering van de diensten, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens
noodzakelijk is voor de door dezen te verrichten werkzaamheden.

10. Kwaliteit en veiligheid

1. BaBease levert haar diensten alleen door bevoegde en bekwame personen en handelt naar de geldende professionele standaarden.
2. BaBease maakt gebruik van deugdelijk materiaal dat zij voor de uitoefening van de diensten nodig heeft.
3. BaBease zal zorgvuldig omgaan met eigendommen van de klant.

11. Verplichtingen van de klant
1. De klant geeft BaBease, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BaBease zijn verstrekt, heeft BaBease het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan BaBease ter beschikking heeft gesteld.
2. De klant onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van personen werkzaam bij of in opdracht van BaBease. De klant spant zich tevens in dat gezinsleden en overige afnemers van de diensten zich onthouden van bovenstaand gedrag.
3. De klant verleent alle noodzakelijke medewerking om BaBease in staat te stellen de diensten optimaal te kunnen leveren.
4. De klant moet personen werkzaam bij of in opdracht van BaBease de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals afgesproken.
5. Zodra de klant soortgelijke diensten ontvangt van een andere aanbieder, informeert zij BaBease daarover.
6. De klant moet bij BaBease binnen 5 dagen na afronding van de dienst schriftelijk melding maken van door haar geconstateerde schade.
7. De klant wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

Comments are closed.